IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев»

Автор: Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" | 19 вересня 2017 02:16 |18-20 квітня 2018 року
кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва, дендрології та лісової селекції Навчально-наукового інституту лісового i садово-паркового господарства Національного університету бiopecypciв i природокористування України та Національний історико-культурний заповідник «Чигирин» запрошують Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев».


Тематика конференції: 
1.                       Сучасні світові тенденції та технології збереження багатовікових дерев.
2.                       Пам’ятки природи як об’єкти історико-культурної спадщини.
3.                       Правові аспекти охорони та збереження пам’ятних багатовікових дерев.
4.                       Використання раритетних природних об’єктів для розвитку туризму.
5.                       Охорона, збереження і лікування ботанічної пам’ятки природи ”Дуб Максима Залізняка” в історико-культурному та еколого-освітньому аспекті.
6.                       Методи біотехнології в системі заходів збереження генофонду багатовікових дерев та унікальних рослин.

Оргкомітет  конференції 

Співголови:  
П. Лакида – директор ННІ лісового та садово-паркового господарства НУБіП України;
В. Полтавець – генеральний директор Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”;
О. Яресько – Голова Товариства лісівників України (за згодою);
В. Грижерчик – секретар Федерації Арбористів Польщі (за згодою).

Члени:         
Р. Василишин – директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва НУБіП України;
М. Шумик – заступник директора Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (за згодою);
О. Дзюбенко – начальник Черкаського управління лісового і мисливського господарства (за згодою);
С. Павлова – заступник директора з наукової роботи Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”;
Ю. Марчук - зав. кафедри дендрології та лісової селекції НУБіП України;
А. Кушнір – в.о. зав. кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва НУБіП України, голова Правління Асоціації “ДЕРЕВА – НАШІ ДРУЗІ”;
Б. Легоняк – завідувач філіалу «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»;

Секретарі:   
О. Піхало – доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва НУБіП України;
С. Білоус - доцент кафедри дендрології та лісової селекції НУБіП України;І. Чепурна – старший науковий співробітник відділу охорони пам’яток Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».  

 Форма участі

1.             Доповідь на пленарному засіданні
2.             Доповідь на секції
3.             Стендова доповідь
4.             Публікація статтей

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Оргкомітет планує опублікувати матеріали конференції збірником наукових праць (після конференції).

Проїзд, проживання та харчування за власний рахунок.

Заявки про участь у роботі конференції необхідно подати до 1 березня 2018 року, на електронну адресу olesya-pikhalo@ukr.net  Піхало Олесі Віталіївні.

Детальніша інформація про конференцію буде повідомлена у ІІ інформаційному листі. 

 

Вимоги до оформлення статей

Стаття будується в логічній послідовності з чіткими формулюваннями, без граматичних помилок, на основі фактичного матеріалу, має містити огляд літератури (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок і з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми), мету досліджень, матеріал і методику, результати досліджень, висновки, список літератури; анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами.

Текст статті друкується українською мовою, обсягом від 5 до 12 сторінок на одному боці стандартного паперового аркуша (210×297 мм, формат А-4) через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці, 60 знаків у рядку), при цьому залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Шрифт тексту статті – Times New Roman, 14 pt, таблиць – 12 pt.

Стаття підписується автором та подається до редакційної колегії (заступнику відповідального секретаря) у двох примірниках, які надруковані в редакторі Microsoft Word 2003 і електронному (один файл, названий прізвищем автора).

Назва статті, прізвище автора, місце роботи, висновки, список літератури розташовуються по центру. Цитати і посилання в тексті на літературні джерела мають супроводжуватись цифрою у квадратних дужках, яка відповідає його номеру в списку літератури.

Список літератури складається в алфавітному порядку і нумерується. Він оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації; бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Іноземні прізвища в тексті подаються на мові оригіналу.

Структура статті:

1.      Код УДК

2.      Назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру)

3.      Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (напівжирним шрифтом, курсивом, по центру), якщо немає наукового ступеню, вказується посада.

4.      Місце роботи (напівжирним шрифтом, курсивом, по центру).

5.      Анотація (5-10 рядків) і ключові слова (не менше п’яти) українською мовою (курсивом, за шириною).

6.      Виклад основного матеріалу:

         постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання;

         мета досліджень;

         матеріал і методика досліджень;

         результати досліджень;

         висновки.

7.      Список літератури.

8.       Назва статті, прізвище автора, анотація і ключові слова російською і англійською мовами.

Якщо автор – аспірант, здобувач або докторант, на першій сторінці знизу тексту під рискою (*виноска) подається прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання. На першій сторінці знизу вказується знак авторського права (вирівнювання по правому краю). Наприклад:

© П.В. Петренко, 2015

Таблиці подаються в програмі Microsoft Word або Ехсеl, шрифт – Times New Roman, 12 pt: ширина не більше 14 см, обрамлення має тільки шапка; виключка по центру, книжкове розташування. Кожна таблиця має містити тематичний заголовок і номер арабськими цифрами. У тексті на кожну таблицю повинно бути посилання в круглих дужках. Якщо таблиця одна – номер не ставиться.

Приклад оформлення таблиці:

1. Вплив попередника на розвиток кореневих гнилей ярої вики, %

Строк сівби

Сходи

Квітування

Урожайність, ц∙га-1

 

уражено рослин

розвиток хвороби

уражено рослин

розвиток хвороби

 
 

Перша декада квітня

45

14,8

89

40,3

27,2

 

 

Формули – написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до формул – курсивом.

Малюнки – у редакторі Microsoft Word 2003 за допомогою функції «Створити малюнок» (не виконувати малюнок поверх тексту). Малюнок має бути розташований по центру, шириною – не більше 16 см. У випадку складних креслень, виконувати їх у редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові роз’яснення подаються шрифтом Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів. Фотографії повинні бути відскановані і внесені у файл статті; створені у програмі МS Ехсеl, вставляти у статтю як малюнки.

На кожну формулу, таблицю, малюнок, графік потрібно робити в тексті посилання.

До статті додається: дві рецензії та експертний висновок і лист за підписом керівника організації (для авторів з інших установ). Електронний файл необхідно називати прізвищем автора (авторів) англійською мовою (наприклад Ivanov S.doc.)

 і надсилати на електронну адресу i-i-v@ukr.net Іванюку Ігорю Вікторовичудо 1березня  2018 року.

На окремому аркуші додаються відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, вчене звання, робоча й домашня адреси, телефони, e-mail).

Паперовий носій необхідно надіслати поштою на адресу: HHI лісового i садово-паркового господарства НУБІП України, вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна. Один примірник на паперовому носії повинен містити підписи усіх авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір статей. Після того, як стаття буде рекомендована до друку, Вам будуть надіслані реквізити для оплати публікації.


ЗАЯВКА

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев»»

м. Київ - м. Чигирин, Україна, 18-20 квітня  2018  р.

Прізвище____________________________________________________________

Ім’я_________________________________________________________________

По батькові__________________________________________________________

Рік народження_______________________________________________________

Науковий ступінь_____________________________________________________

Вчене звання_________________________________________________________

Посада______________________________________________________________

Організація__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Поштова адреса_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон_____________________________________________________________

Факс________________________________________________________________

e-mail_______________________________________________________________

Тема доповіді_________________________________________________________

____________________________________________________________________

Форма участі ________________________________________________________

Необхідність замовлення готелю

(дата, категорія готелю і кількість місць)_________________________________

 

Теги

Схожі публікації

Коментарі (0)

 

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Квітень 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Березень | Травень